برگزاری هجدمین سالگرد تاسیس مجموعه جلسات معراج نور