جهت کمک به صندوق مجموعه جلسات معراج نور و یا بانی شدن برای هیئت های این مجموعه جلسات می توانید از طریق فرم زیر نسبت به این امر اقدام نمائید.zarinpal-logo-1

کلیه پرداخت ها به حساب زرین پال آقای علی اکبر گلشنی اصل واریز می گردد.

[

تومان