تقدیم به ساحت قدسی رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت رحمةٌ للعالمین

تقدیم به ساحت قدسی رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت رحمةٌ للعالمین ( بازپخش )

به مناسبت مبعث حضرت رسول

اکران شده در هفدهمین سالگرد مجموعه جلسات قرآنی نخبگان معراج نور