گزارش سفره کرامت مصادف با میلاد امام حسن (ع)

گزارش سفره کرامت (پخت ۱۰۰۰ پرس غذا و ۵۰۰ بسته ارزاق) مصادف با میلاد امام حسن (ع)