کسب مقام چهارم توسط امیرحسین شکری در مسابقات کشوری اذان همدان