پیاده روی جاماندگان اربعین…13(الف)

photo_2016-11-25_06-18-29 photo_2016-11-25_06-18-40 photo_2016-11-25_06-18-44 photo_2016-11-25_06-18-53 photo_2016-11-25_06-20-20 photo_2016-11-25_06-20-38 photo_2016-11-25_06-21-02 photo_2016-11-25_06-21-11