علت وجود سوراخ ریز روی شیشه هواپیما

با افزایش ارتفاع پروازی، کاهش تدریجی فشار هم در درون هواپیما و هم در خارج آن رخ می دهد اما به دلیل وجود سیستم تنظیم فشار کابین، ما این تفاوت را احساس نمی کنیم. به عنوان مثال فشار هوا در ارتفاع 33 هزار پایی (حدود 10 هزار متری)، 0.26 اتمسفر است که فشار کمی بوده و این سیستم، فشار داخل کابین را در میزان مطلوب برای تنفس تنظیم می کند. اما این تفاوت فشار به سازه هواپیما و از همه مهم تر به شیشه های هواپیما هم وارد می شود. به همین خاطر به منظور ایمنی بیشتر، شیشه هواپیما از سه لایه داخلی، میانی و خارجی تشکیل می شود که سوراخ کوچکی در پایین لایه میانی قرار دارد. این سوراخ کوچک که با نام های Air gap، Breather hole یا Bleed hole شناخته می شود،  به این منظور تعبیه شده که فشار وارده به لایه میانی و لایه داخلی برابر شده و این اختلاف فشار فقط به لایه خارجی که لایه مستحکمی است وارد شود. در حقیقت در مواقع بحرانی لایه میانی و داخلی نقش محافظتی خواهند داشت. این سوراخ کارآمد همچین باعث می شود که مه و شبنم روی شیشه تشکیل نشود.

مطلب از :

میلاد شایسته