همنشین دانا

فرمود: همنشینِ دانا برگزین ؛ که نادان تو را خوار کند به قدرِ خویش.
قبول ندارین؟ پس بفرما👇

photo_2017-02-01_22-37-14

photo_2017-02-01_22-36-56

مطلب از:امین مواساتی

} else {