میرسد آوای تیغی پشت مسجدهای شهر …

425407624_24261} else {