معراج 13 ب هفته دوم ماه رمضان – منزل آقای میررحیمی