شب نوزدهم (منزل اقای حیدری)

IMG_20160625_050114 IMG_20160625_050116 IMG_20160625_050118 IMG_20160625_050121 IMG_20160625_050123 IMG_20160625_050125 IMG_20160625_050202 IMG_20160625_050240 IMG_20160625_050238 IMG_20160625_050224 IMG_20160625_050612