دروغ سرباز

d0c9b693-4fab-45e6-af4d-37647c99ce8a

🔰دروغ سرباز

اومد و بهم گفت: میشه ساعت چهار صبح بیدارم کنی تا داروهامو بخورم؟

سـاعت چهـار صبح بیـدارش کردم.

تشـکر کرد و بلند شـد از سـنگر رفـت بیرون، بیسـت الی 25 دقیقه گذشـت، اما نیومد.
نگرانش شـدم. رفتم دنبالش؛ دیدم یه قبر کنـده و توش نمـاز شـب میخونـه و زارزار گریه میکنه.

بهش گفتم: مرد حسابی! تو که منو نصف جون کردی؟! میخواسـتی نماز شـب بخونـی چرا بـه دروغ گفتی مریضـم و میخـوام داروهامرو بخورم؟!

برگشـت و گفت: خدا شـاهده من مریضم، چشـمای من مریضه، دلـم مریضه، من 16 سـالمه؛ چشـام مریضـه چـون توی این 16 سـال امـام زمان رو ندیـده؛

دلم مریضـه، بعـد از 16 سـال هنـوز نتونسـتم با خدا خـوب ارتبـاط برقرار کنم؛
گوشـام مریضـه، هنوز نتونسـتم یه صدای الهی بشـنوم..

_ ما کجاییم… اونا کجا بودن…

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهـــــم_صل_علـی_محمد_و_ال_محمد_و_عجل_فرجهم
#اللهم_الرزقنا_شهادت_فی_سبیلک

آقای بیتانهd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);