جلسه ۱۵ رمضان – معراج ۱۴ منزل آقای امینی

جلسه ۱۵ رمضان – معراج ۱۴
منزل آقای امینی که همراه با ولادت امام حسن مجتبي (ع) و تولد آقای کاظمی بود .

photo_2016-06-23_10-47-42 photo_2016-06-23_10-47-27 photo_2016-06-23_10-47-05 photo_2016-06-23_10-47-48 photo_2016-06-23_10-47-30 photo_2016-06-23_10-47-34 photo_2016-06-23_10-46-34 photo_2016-06-23_10-47-16 photo_2016-06-23_10-47-20 photo_2016-06-23_10-47-10