جلسه هفتگی معراج 15_قرآن_احکام_آداب به همراه سالن فوتبال

خلاصه درس قرآن:

هر گاه “ن” ساکن به حروف “یرملون”برسد،حذف شده و حرف بعدی تشدید می گیرد.

آداب معاشرت:

حفظ جو فعلی و معرفت بین مربی ها و قرآن آموزان.

احکام:

پاسخ به سؤال هفته گذشته:گر بعد از ترک محل شک کند و بعد بفهمد انجام نداده است حکم چیست؟

هر گاه وارد رکن بعد نشده باشد باید بازگردد و به جا آورد و اگر وارد رکن بعد شده باشد نمازش صحیح است مگر اینکه شک پیرامون ارکان نماز باشد.