جلسه معراج ۱۴ در ماه رمضان – منزل آقای کاظمی + جشن تولد