جلسه معراج۱۴منزل خانواده شاه امیریان به همراه تولد سید رضا شاه امیریان