جلسه جلسه 13ب منزل آقایان سکویی باحضور جناب آقای هدایتی 96/06/01