جلسه افطاری معراج 13 ب منزل استاد صفری

جلسه اول ماه مبارک رمضان منزل استاد صفری معراج 13 ب