جدول گروه 2 تیم های عشاق حلی وصال به عنوان تیم اول و دوم به مرحله بعد صعود کردن و تیم ماهان هم در مرحله پلی اف تونست به عنوان تیم سوم صعود کنه