برگزاری جلسه در زمین چمن(پیروزی)

photo_2016-11-25_05-55-56 photo_2016-11-25_05-56-02 photo_2016-11-25_05-56-13 photo_2016-11-25_05-56-19 photo_2016-11-25_05-56-25 photo_2016-11-25_05-54-12 photo_2016-11-25_05-56-30 photo_2016-11-25_05-56-53 photo_2016-11-25_05-56-36 photo_2016-11-25_05-56-25