بازگشت کربلایی ها از اربعین مخصوصا مربی عزیزمون کربلایی آقای افسرطلا

photo_2016-11-25_06-35-49 photo_2016-11-25_06-35-55 photo_2016-11-25_06-36-03 photo_2016-11-25_06-36-07 photo_2016-11-25_06-36-13 photo_2016-11-25_06-36-18 photo_2016-11-25_06-36-31 photo_2016-11-25_06-36-42 photo_2016-11-25_06-36-52