اولین روز دارالقران معراج نور جای دوستانی که نبودند خیلی خالی بود