اولین جلسه معراج14در تابستان96 منزل آقای حقایقی به همراه تولد ایشان

اولین جلسه معراج 14 در تابستان 96 منزل آقای حقایقی به همراه تولد ایشان.

همراه با ورزش عالی