اولین جلسه افطاری در ماه مبارک رمضان معراج ۱۵، تیر/خرداد ۱۳۹۵