افطار سوم – منزل آقای ارسطو – با حضور مسئول جلسات قرآنی معراج نور و مسئولین جشنواره نهال

}