افطار دورهمی – بعد از جلسه کارگروه فرهنگی معراج 13 ب