از گروه 2 تیم ابرقهرمان به عنوان سرگروه صعود کرد،اینم سلفی شون بعد از صعود به عنوان سرگروه