اردو والیبال معراج 14 ایران-ایتالیا

درسته ایران باخت ولی خیلی خوش گذشت.photo_2016-07-06_20-32-02 photo_2016-07-06_20-32-03 photo_2016-07-06_20-32-06 photo_2016-07-06_20-32-07 photo_2016-07-06_20-32-08 photo_2016-07-06_20-32-09 photo_2016-07-06_20-32-10 photo_2016-07-06_20-32-12 (2) photo_2016-07-06_20-32-12 photo_2016-07-06_20-32-13 photo_2016-07-06_20-32-15 photo_2016 07 06_20 32 11 photo_2016-07-06_20-32-05