اردوی شبی در مدرسه معراج۱۴

اردوی پارک ارم و سرخه حصار معراج۱۴
ب