اردوی حرم شاه عبدالعظیم حسنی_ آمادگی اردو معرفت ۱۶_شهریورماه۹۵_معراج ۱۵