اردوی جهادی به سبک معراج 13 (غبار روبی امام زاده پنج تن و شهدای هشت سال دفاع مقدس و حادثه منا)