اردوی بوستان نهج البلاغه_یه صبحانهٔ عالی_پرش با تیوپ_تونل وحشت_تفریح و هیجان_ناهار خوشمزه_معراج ۱۵_اردیبهشت ماه96/2/27