اردوی افتتاحیه معراج ۱۵: فوتبال و استخر،زمستان ۱۳۹۵