اردوی استخر و سالن – معراج 13 ب

photo_2016-07-13_00-45-30 photo_2016-07-13_00-45-34 photo_2016-07-13_00-45-38 photo_2016-07-13_00-45-44 photo_2016-07-13_00-45-48 photo_2016-07-13_00-45-52 photo_2016-07-13_00-45-56 photo_2016-07-13_00-46-08 photo_2016-07-13_01-03-31photo_2016-07-13_00-45-30} else {