آماده سازی دکور هیئت در محرم 1396

آماده سازی دکور هیئت توسط بچه های معراج 13 ب در محرم 1396