آخرین افطاری معراج 15،منزل آقای رضوی زاده با حضور جناب آقای هدایتی و حاجی بیگی،ماه مبارک رمضان1437