آخرین افطاری معراج 14

منزل اقای اسفندیاری و بانی اقای صالحیphoto_2016-07-06_20-32-16 (2) photo_2016-07-06_20-32-16 photo_2016-07-06_20-32-18 (2) photo_2016-07-06_20-32-18 photo_2016-07-06_20-32-19 photo_2016-07-06_20-32-20 photo_2016-07-06_20-32-21 (2) photo_2016-07-06_20-32-21