مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

برگزاری هجدمین سالگرد تاسیس مجموعه جلسات معراج نور