rahrovan2نامه 31 نهج البلاغه

امیرالمومنین  علی ” علیه السلام ” برای فرزند بزرگوارشان امام حسن ” علیه السلام ” نوشتند :

اگر تهیدستی دیدی که توشه تو را تا روز قیامت برایت به دوش کشد و فردا، هنگامی که به آن توشه نیاز داری آن را تحویل تو دهد، وجود او را غنیمت دان و توشه خویش را بر دوش او نه و تا جائی که می توانی این بار توشه را زیاد کن، زیرا ممکن است دوباره او را بجوئی و نیابی…  

در راستای انجام وظایف اجتماعی جلسه قرآنی معراج نور، طرحrahrovan اطعام ایتام و فقرا چند سالی است که با تـأسّـی بهه مقـام حضرت « ابوالایتام ، حضرت علی مرتضی] » به نام  طرح “” رهروان مرتضی]  ”  در قالب مجموعـه جلسـات قرآنی معراج نور در حال برگزاری می باشد.

این طرح هر ساله با جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی توسط قرآنن آموزان و خانواده های آنان صورت می گیرد و پخش و توزیع این کمک ها نیز در روزهای خاصی از سال به  کمک خود  قرآن آموزان صورت می پذیرد .

هم اکنون صندوق رهروان مرتضی قریب  به 250 عضو فعال دارد و نزدیک به 30 خانوار نیازمند  را در سطح منطقه 14 استان تهران تحت پوشش قرار می دهـد .