نام و نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مبلغ ( به تومان)

جلسه معراج ؟

تنها با در اختیار داشتن شماره کارت و رمز دوم خود می توانید مبلغ مورد نظر خود را از طریق شماره گیری کد زیر واریز نمایید:

111379#*97*788*