مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اولین جلسه 12یا بعد ماه مبارک در منزل آقای بیتانه+پذیرایی خوش مزه!!!