مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

کسب مقام چهارم توسط امیرحسین شکری در مسابقات کشوری اذان همدان