مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

میزان زکات فطره از دیدگاه مراجع عظام