مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

معراج 13 ب هفته دوم ماه رمضان – منزل آقای میررحیمی