مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

مراسم جا ماندگان پیاده روی اربعین حسینی