مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

مراسم افطاری به همراه جلسه هفتگی معراج 10