مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

شب قدر -شب نوزدهم – حسینیه بیت الرقیه